Güncel

Piyasadan haberler

BANVT… Rekabet Kurulu (“Kurul”) tarafından perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki Şirketin de içerisinde bulunduğu 1 dernek, 29 teşebbüs hakkında fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlanmış olup Kurul, 28.10.2021 tarihli toplantısında 21-53/747-360 sayı ile aldığı nihai kararı uyarınca Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar vermiştir. Bununla birlikte Kurul tarafından soruşturma tarafı tüm tedarikçiler ve perakendecilerin gerek kendi pazarlarındaki rakiplerine gerekse de dikey ilişkide bulunan tarafların birbirlerinin rakiplerine ilişkin rekabete hassas bilgilerin değişiminde dikkate almaları gereken hususlarla ilgili olarak soruşturma taraflarına görüş yazısı gönderilmesini teminen Başkanlığa yetki verilmesine ve gerekçeli kararın tebliğinden itibaren Kurul nihai kararı hakkında 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir.

BIMAS… Şirketin de dahil olduğu beş zincir market ve bir tedarikçi şirket için “kartel” oluşturdukları iddiasıyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri, -Bu nedenle, Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik” uyarınca 2020 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren %1,8’i oranında olmak üzere BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.’ye 958.129.194,39-TL; idari para cezası verildiği, -Şirkete ayrıca tebliğ edilecek olan gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolunun açık olduğu belirtilmiştir. Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kanunu’nun 17.maddesinin 6.fıkrası gereğince %25 indirimli şekliyle uygulanması halinde ceza tutarı 718.596.896-TL olacaktır. İlgili kararda isnat edilen suçlamaların hiçbiri tarafımızca kabul edilmemekte olup, bu husus soruşturmanın başından itibaren hem yazılı hem de sözlü savunmalarda kanıtlarıyla birlikte Kurum’a sunulmuştur. Bu nedenledir ki, BİM sonuna kadar haklarını savunacak, kapsamlı bir şekilde kararı yargıya taşıyacaktır.

BRMEN… Şirket Yönetim Kurulu’nun 28.10.2021 tarih ve 7 nolu kararı gereğince; Şirket 2020 yılı faaliyetinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunun olağan genel kurul da ortakların bilgisine sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

CRFSA… Rekabet Kurulu (Kurul)’nun 07.05.2020 tarih ve 20-23/298-M sayılı kararı uyarınca COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak açılan soruşturma neticesinde, Kurul’un 28.10.2021 tarih ve 21-53/747-360 sayılı kararı uyarınca; Şirketin 2020 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren %1,8’i oranında olmak üzere, Şirket hakkında 142.469.772,07 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar ile Şirket aleyhine ileri sürülen hususların hiçbiri Şirket tarafından kabul edilmemekte olup yasal haklar süresi içinde kullanılarak kararın iptali için yargı yoluna başvurulacaktır.

DOKTA… Ana ortaklık Çelik Holding A.Ş.’nin,28 Ekim 2021 tarihinde Seans kapanışına müteakip MKK (e-Yatırımcı Bilgi Merkezi) ve tarafımıza yaptığı bildirimine istinaden; dolaşımdaki pay oranı 28 Ekim 2021 tarihi itibariyle % 5’in üzerine çıkarılmıştır. Bu bağlamda Şirket Borsa İstanbul AŞ Kotasyon Yönergesi’ nin 8’inci, 23’ücü ve 37’nci maddelerinde yer alan kotasyon şartlarının sağlanması ve fiili dolaşım oranının % 5’in üstünde olması nedeniyle, Piyasa Öncesi İşlem Platformu’ndan (PÖİP) çıkartılıp , hisse senetlerinin şartlarını sağladığı pazarda işlem görmesi yönünde onay verilmesi için hazırladığı dilekçeyi Borsa İstanbul AŞ Kotasyon Direktörlüğü’ne sunacaktır.

GOODY… Şirketin mevcut 400.000.000. TL’lik kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla yönetim kurulu tarafından Esas Sözleşmemizin Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermayeye İlişkin Esaslar başlıklı 7’nci maddesinin ve Esas Sözleşmemizin Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 20’inci maddesinin Şirketin kar payı avansı dağıtımına izin verecek şekilde ekli tadil tasarısında gösterildiği şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda, bahsedilen Esas Sözleşme değişikliği SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

EREGL… Merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nin Illinois eyaletinde bulunan Corus International Trading Ltd. Şirketi -yeni unvanı Tata Steel International (North America) Ltd.- ile Şirket arasında 2008 yılında bir sözleşme akdedilmiştir. Şirket bu sözleşmeden doğan tüm edimlerini 2009 yılının Ocak ve Şubat aylarında ifa etmiştir. Corus International Trading Ltd. Şirketi, Şirketten temin ettiği ürünleri üçüncü kişilere satmış; ancak daha sonra, bunlar tarafından kendisine bir takım tazminat talepleri yöneltildiğini, bu taleplerin bir kısmının Erdemir tarafından karşılanması gerektiğini ileri sürmüştür. Taraflar, konu hakkında, tam bir mutabakata varamamış ve müteakiben Corus International Trading Ltd. Şirketi ABD’nin Illinois Eyaleti Bölge Mahkemesi’nde Şirkete karşı ferileriyle birlikte 4.800.000,00 USD tutarlı bir tazminat davası açmıştır. Bu davaya ilişkin KAP açıklaması Şirketçe 17.08.2010 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu davanın, mahkemesince yetki yönünden reddedilmesinin ardından; bu kez Tata Steel International (North America) Ltd. Şirketi tarafından Texas Eyaleti Bölge Mahkemesi’nde yeniden dava açılmıştır. Bu duruma ilişkin KAP açıklaması Şirketçe 24.08.2011 tarihinde; ilgili davanın mahkemesince yine yetki yönünden reddedilmiş olduğu ise; 16.07.2012 tarihinde KAP açıklamaları ile kamuoyuna bildirilmiştir. Corus International Trading Ltd. Şirketi -yeni unvanı Tata Steel International (North America) Ltd. tarafından yine aynı iddialar ve taleplerle Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde Şirkete karşı ferileriyle birlikte 8.668.800 TL (4.800.000,00 USD) tutarlı bir tazminat davası açılmış olduğu bilgisi 31.10.2012 tarihinde Şirkete yapılan tebligat ile öğrenilmiştir. Yapılan yargılama sonucunda, Mahkeme yetkisizlik nedeniyle davanın usulden reddine karar vererek, dosyayı Karadeniz Ereğli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne göndermiştir. Devam etmekte olan davanın 28 Kasım 2017 tarihinde yapılan duruşmasında, Kdz. Ereğli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Şirket aleyhine davanın kısmen kabulüne karar vermiş olup; Şirket tarafından söz konusu karara karşı istinaf yoluna başvurulmuştur. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi’nin kararı ile Kdz. Ereğli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı ortadan kaldırılmış olup dosya, kararın gerekçeli olarak yazıldıktan sonra Bölge Adliye Mahkemesi’ne yeniden gönderilmek üzere Kdz. Ereğli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmiştir. 28 Ekim 2021 tarihli duruşmada yargılamanın 7 Aralık 2021 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir.

 ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB… Mehmet Nebil İzgi vekili tarafından Bankamız aleyhine, 1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda alınan, kurucu paylara ödenen temettülere ilişkin kararın ve ilgili esas sözleşme değişikliğinin yokluğunun tespiti talepleriyle dava açılmıştır. Dava konusu edilen Genel Kurul kararı, tabi olunan mevzuata ve Esas Sözleşmemize uygun olarak alınmıştır.

IZTAR… Şirket Yönetim Kurulu 01.09.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak ilgili kurumlara başvuru yapılmasına karar vermişti. Yönetim Kurulunun 28.10.2021 tarihli toplantısında: -5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve SPK’nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde, Şirketin sahip olduğu, 30.06.2021 tarihi itibarıyla net kayıtlı değeri 8.135.085,01 TL olan ve detaylı dökümüne Ek-1’de yer verilen varlık ve yükümlülüklerin, iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle Şirket tarafından 30.06.2021 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak İz Agriculture A.Ş.’ye devredilmesine, -Kısmi bölünme işleminde 30.06.2021 tarihli finansal tabloların esas alınmasına ve kısmi bölünme işleminin II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 17. maddesi uyarınca kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilmesine, -Bu çerçevede, 8.135.085,01 TL çıkarılmış sermayeli ve paylarının tamamı Şirkete ait olacak İz Agriculture A.Ş. unvanlı bir şirket kurulmasına, -Sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 28.10.2021 tarihli Bölünme Planı’nın kabul edilmesine, -Sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 28.10.2021 tarihli karar doğrultusunda “İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme”ye ilişkin Duyuru Metni’nin onaylanması için 28.10.2021 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmuştur.

MAGEN… Borsamız Yıldız Pazar’da işlem görmekte olan “MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.” nin mevcut “MAREN” işlem kodu 01/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “MAGEN” olarak değiştirilecektir.

MGROS… Rekabet Kurumu’nun resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruda ve Şirkete iletilen nihai karar bildiriminde, Rekabet Kurulu’nun 21-53/747-360 sayılı 28.10.2021 tarihli kararında özetle; -Yeni Mağazacılık A.Ş., BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş., Şok Marketler Ticaret A.Ş., Savola Gıda ve Sanayi Ticaret A.Ş. ve Şirketin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 4. maddesini ihlal ettiğine, -Bu nedenle, Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (a) bendi ile 7. maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca 2020 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren %1,8’i oranında olmak üzere Migros Ticaret A.Ş.’ye 517.672.762,75-TL; idari para cezası verilmesine, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verildiği belirtilmiştir. Açıklanan kararda aleyhe yöneltilen hususlar Şirket tarafından kesinlikle kabul edilmemektedir. Bu çerçevede, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini takiben, yasal haklar süresi içinde kullanılarak kararın iptali için dava açılacaktır.

SOKM… Rekabet Kurumu’nun 28.10.2021 tarihli yazısı ile; Zincir marketler ile tedarikçiler hakkında yürütülen 2020- 3-019 Dosya No’lu soruşturma kapsamında 4054 sayılı Kanunu’nun 4.maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle Diğer Şirketlerin yanı sıra, Şirkete 384.369.037,15-TL tutarında idari para cezası verildiği Şirkete tebliğ edilmiş olup, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini müteakip idari para cezasının yasal indirimden yararlanarak ödenmesi değerlendirilecek olup, kararın iptali için tüm yasal haklar sonuna kadar kullanılacaktır.

 TEB, TEBNK… Bankamız 27 Ekim 2021 tarihinde, uluslararası bankalardan 367 gün vadeli 230.500.000,- Avro ve 113.000.000,- ABD Doları olmak üzere iki dilimden oluşan sendikasyon kredisi sağlamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan kredinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti Euro dilim için Euribor+ %1.75 ve ABD Doları dilim için Libor+%2.15 olarak gerçekleşmiştir.

THYAO… Covid-19 küresel salgınının etkileri devam etmekle birlikte, Ortaklığın Operasyonel verimliliği, performansı ve finansal göstergelerinin 2020 yılına göre olumlu yönde gelişmesi göz önüne alınarak; Yönetim Kurulu tarafından yapılan ikinci bir değerlendirme sonucunda çalışanların salgın süresince gösterdikleri fedakârlık ile performansa katkılarından dolayı 01.10.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, mevcut ücretler baz alınarak kokpit personelinin iş/uçuş tazminatlarına %25, diğer yurt içi iş gruplarının iş/kıdem tazminatlarına %20 oranında artış yapılmasına karar verilmiştir.

UNLU… Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı, Şirket paylarının halka arzına ilişkin İzahnamede yer verilen büyüme hedeflerinden biri olan varant faaliyetleri ile ilgili olarak; Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek “aracı kuruluş varantlarının ve sertifikalarının halka arzı”na ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na 27.10.2021 tarihinde (dün) yapılan İhraççı Bilgi Dokümanı onayı başvurusu kapsamında, Şirketin sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklıklardan Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ile Goldman Sachs International arasında piyasa yapıcılığı için sözleşme imzalanmıştır.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
temizlik şirketi - Yavru kedi maması - interlojistik.com.tr